ดาวน์โหลดเอกสาร
1. โครงสร้างการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย (ขนาด A3) V.16 ดาวน์โหลด
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย (DPO)
ดาวน์โหลด
3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)
ดาวน์โหลด
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย (Data Protection Committee DPC)
ดาวน์โหลด
5. ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
6. ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด PDF  ดาวน์โหลด Word
7. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลและแบบหนังสือยินยอม (Privacy Notice)
  7.1 สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ และโรงพยาบาล 
    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  7.2 สำหรับผู้มาติดต่อกับศูนย์รับบริจาค และให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สภากาชาดไทย 
    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  7.3 สำหรับผู้มาติดต่อกับงานบรรเทาทุกข์ อาสากาชาด ยุวกาชาด เหล่ากาชาด อาสาสมัคร การจัดอบรม สวางคนิเวศ ศูนย์ราชการุณย์  งานด้านสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และงานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  7.4 สำหรับคู่ค้า/ผู้ให้บริการของสภากาชาดไทย  
    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  7.5 สําหรับผู้สมัครงานและบุคลากรของสภากาชาดไทย
 
    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  7.6 สำหรับผู้มาติดต่อกับการจ้างงานบุคคลภายนอก
 
    หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
8. นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
 
  8.1 นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด PDF  ดาวน์โหลด Word
9. ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use)
 
  9.1 ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use) ฉบับภาษาไทย
ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
10.แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ดาวน์โหลด PDF  ดาวน์โหลด Word
11. หนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลด PDF  ดาวน์โหลด Word
12. กรอบแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเชิงกิจกรรมของ PDPA (ไฟล์จาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด) ดาวน์โหลด
14. เอกสารเกี่ยวกับการอบรม / ประชุม ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
15. ประกาศ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด PDF  ดาวน์โหลด Word
16. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Data Processing Agreement (DPA)
 
  16.1 FM-PDPA-012_สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  16.2 FM-PDPA-013_เอกสารผนวก สัญญาประมวลผล
ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word
  16.3 SD-PDPA-014_ข้อ…..การปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word