หากหน่วยงานภายในสภากาชาดประสงค์จะขอใช้บริการ ระบบบริหารการประชุม EMEETING
สามารถแจ้งขอใช้งานผ่านอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ https://redcross.to/emeeting โดยมีรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี้
  • วันที่ขอดำเนินการ
  • รหัสเจ้าหน้าที่
  • คำนำหน้าชื่อ ภาษาไทย
  • ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย
  • ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่ง
  • ฝ่ายแผนก
  • หน่วยงาน
  • อีเมล
  • เบอร์โทรศัพท์
 2. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดำเนินการสร้างผู้ใช้งานตามที่ได้รับการแจ้ง
 3. แจ้งรายละเอียดสำหรับการเข้าใช้งาน ผ่านอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน
 4. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะการประชุมที่เกี่ยวข้อง

** หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างผู้ใช้งานแบบกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม ได้ที่ แบบฟอร์มสำหรับสร้างผู้ใช้งานระบบบริหารการประชุมแบบกลุ่ม

หากหน่วยงานภายในสภากาชาดประสงค์จะขอใช้บริการ ระบบบริหารการประชุม EMEETING แบบกลุ่ม
สามารถแจ้งขอใช้งานผ่านอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม ได้ที่ แบบฟอร์มสำหรับสร้างผู้ใช้งานระบบบริหารการประชุมแบบกลุ่ม
 2. บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งไฟล์ผ่านอีเมล  [email protected]
 3. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯแจ้งรายละเอียดสำหรับการเข้าใช้งาน ผ่านอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน
 4. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะการประชุมที่เกี่ยวข้อง
หากหน่วยงานภายในสภากาชาดประสงค์จะขอใช้บริการ ระบบบริหารการประชุม EMEETING
สามารถแจ้งขอใช้งานผ่านอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ https://redcross.to/topic_emeeting โดยมีรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี้
   • วันที่ขอดำเนินการ
   • ชื่อการประชุม
   • ชื่อย่อการประชุม
   • ประเภทการประชุม
   • ชื่อ – นามสกุล (ผู้จัดการประชุม)
   • ตำแหน่ง
   • ฝ่าย/แผนก
   • หน่วยงาน
   • อีเมล
   • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 2. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ดำเนินการสร้างผู้ใช้งานตามที่ได้รับการแจ้ง
 3. แจ้งรายละเอียดสำหรับการเข้าใช้งาน ผ่านอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน
 4. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะการประชุมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ฝ่ายบริการและสนับสนุนซอฟต์แวร์
อีเมล [email protected]
โทร 02-256-4015 ต่อ 404