ลำดับที่ เอกสาร วันที่นำเสนอ
1 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความต้องการใช้งาน E-mail สภากาชาดไทย (@redcross.or.th)  12/23/2020 – 15:18
2 เอกสารประกอบ สัมมนาคนไอที ประจำปี 2563  08/27/2020 – 18:12
3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล  08/17/2020 – 11:23
4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย  08/17/2020 – 11:09
5 พระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  08/17/2020 – 10:44
6 แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย  03/26/2020 – 10:51
7 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องกฎหมายดิจิทัล  02/26/2020 – 08:26
8 ITSS 2016 Adoption & Operation  07/08/2019 – 14:24
9 ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  07/08/2019 – 14:23
10 ทิศทางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย  07/08/2019 – 14:22
11 มาตรฐาน ISO/IEC 20000:2018 ฉบับภาษาไทย  02/22/2019 – 14:48
12 การดำเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย  02/13/2019 – 09:06
13 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ พร้อมเพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่  10/04/2017 – 10:48
14 ใบลาประเภทต่างๆ  10/04/2017 – 10:45
15 แบบฟอร์มการยืม – คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  10/04/2017 – 10:38
16 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย [PDPA] 05/11/2022 – 16:28
สำหรับเครือข่ายภายในสภากาชาดไทย เท่านั้น
1  BCP IT template 12/29/2020 – 00:01
2 แบบขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  10/04/2017 – 10:47
3 แบบขอใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของสภากาชาดไทย  09/27/2017 – 10:50