ลำดับที่ เอกสาร วันที่นำเสนอ
1 เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 22/02/2023 – 16:30
2 แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีจีดิจัล ระยะ 3 ปี และโครงการด้าน ICT พร้อมตัวอย่าง 22/02/2023 – 16:30
3 กระบวนการและปฏิทินการจัดทำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 22/02/2023 – 16:30
4 การตั้งค่า Microsoft Edge
เพื่อใช้งานระบบ FMIS ผ่าน IE Mode
02/16/2023 – 10:31
5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย[PDPA] 11/05/2022 – 16:28
6 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า  10/26/2022 – 15:30
7 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลความต้องการใช้งาน E-mail
สภากาชาดไทย (@redcross.or.th)
 12/23/2020 – 15:18
8 เอกสารประกอบ
สัมมนาคนไอที ประจำปี 2563
 08/27/2020 – 18:12
9 คู่มือการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล  08/17/2020 – 11:23
10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สภากาชาดไทย
 08/17/2020 – 11:09
11 พระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 08/17/2020 – 10:44
12 แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย  03/26/2020 – 10:51
13 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องกฎหมายดิจิทัล  02/26/2020 – 08:26
14 ITSS 2016
Adoption & Operation
 07/08/2019 – 14:24
15 ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  07/08/2019 – 14:23
16 ทิศทางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย  07/08/2019 – 14:22
17 มาตรฐาน ISO/IEC
20000:2018 ฉบับภาษาไทย
 02/22/2019 – 14:48
18 การดำเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย
 02/13/2019 – 09:06
19 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ พร้อมเพย์
สำหรับเจ้าหน้าที่
 10/04/2017 – 10:48
20 ใบลาประเภทต่างๆ  10/04/2017 – 10:45
21 แบบฟอร์มการยืม
– คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 10/04/2017 – 10:38
     
สำหรับเครือข่ายภายในสภากาชาดไทย
เท่านั้น
1  BCP IT template 12/29/2020 – 00:01
2 แบบขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  10/04/2017 – 10:47
3 แบบขอใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของสภากาชาดไทย  09/27/2017 – 10:50