ขั้นตอนการขอใช้บริการ Short URL

หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะขอใช้บริการ Short URL สามารถแจ้งขอใช้บริการผ่านอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ https://redcross.to/shorturl โดยมีรายละเอียดในแบบฟอร์ม ดังนี้
  • วันที่ขอดำเนินการ
  • ชื่อ – นามสกุล
  • ตำแหน่ง
  • หน่วยงาน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • อีเมล์ (@redcross.or.th, @chulalongkornhospital.org, @stin.ac.th เท่านั้น)
 1. สำนักงานเทคโนฯ ดำเนินการแปลง Short URL ตามที่หน่วยงานแจ้ง
 2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 3. เผยแพร่ Short URL ตามช่องทางที่ต้องการใช้งาน