Category Archives: สไลด์หน้าหลัก

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และ สำนักกฎหมาย สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านเหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวเปิด กำหนดการในการอบรม – กิจกรรมในช่วงเช้า ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ได้ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 – หลังจากพักเบรค บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด  ได้ยกกรณีศึกษาต่าง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้อบรม – ช่วงสุดท้ายของการอบรม บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เป็นกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สัมมนาคนไอที สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดสัมมนาคนไอที สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปี 2563 ณ ห้อง Mayfair B ชั้น 11 เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย” พร้อมทั้งได้เปิดเวทีให้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ช่วงบ่าย ได้มีการการทำกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภัยคุกคาม ไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal)”

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงได้มีกำหนดการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook และ Youtube เพื่อให้รับทราบและเข้าใจประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) รูปแบบการเกิดเหตุ ระดับความรุนแรง และผลกระทบของภัยคุกคามไซเอบร์ดังกล่าว รวมถึงแนวป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. จึงได้มีกำหนดจัดบรรยายภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook: DGA Thailand และ  YouTube : DGA Thailand ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในวันที่ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 […]

Skip to content