Author Archives: surasit.a

ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านสาธาณสุข “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม”

สภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้เดินทางเข้าร่วมงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับงานด้านสาธารณสุข ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานฯ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการฉีควัคซีน และยืนยันตัวตน ในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านมนุษยธรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับการบริการสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อยู่ระหว่างการจัดทำ “แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4)” เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567 และขับเคลื่อนงานด้าน ICT สภากาชาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยแล้ว และเพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นแผนแม่บทฯ ที่ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสามารถนำไปดำเนินงานได้ โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค กล่าวเปิดงาน ความว่า “ปัจจุบันสภากาชาดไทยได้ขับเคลื่อนงานด้าน ICT ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 แผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำแผน/โครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567-2569 […]

ABSS มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา PDA ให้กับสภากาชาดไทย

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา PDA จำนวน 40 เครื่องโดยบริษัท Advance Business Solutions and Services Co.,Ltd. (ABSS) ได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อให้ รพ.จุฬาฯและ รพ.สมเด็จฯ ไว้ใช้งานในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19

ศูนย์บริจาคอวัยวะ

หน้าแรก บริจาค บริจาคอวัยวะ บริจาคเงิน ช่องทางการบริจาคอวัยวะ ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ เรื่องราวแห่งความดี ข่าวและกิจกรรม ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา เข้าสู่ระบบ บริจาคอวัยวะสร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ 1 ผู้ให้ ช่วยได้ 8 ชีวิต บริจาคอวัยวะ ผู้แสดงความจำนง ผู้ที่บริจาคแล้ว ผู้ได้รับการปลูกถ่าย ผู้รออวัยวะ ข้อมูล ปี 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน ผู้แสดงความจำนง ผู้ที่บริจาคแล้ว ผู้ได้รับการปลูกถ่าย ผู้รออวัยวะ ข้อมูล ปี 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น ดูทั้งหมด เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ […]

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ภารกิจหลัก สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

อัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 18 พ.ย.2563 และวันที่ 19 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 เป็นต้นไป (ช่วงเช้าและกลางวันสามารถใช้งานได้ปกติ) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท CDG และบริษัท Inet จะทำการอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว   ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 02-256-4015 ต่อ 503

Skip to content