Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านสาธาณสุข “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม”

ร่วมประชุมกับ CDC และ IFRC เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับระบบ Face Recognition และ Iris Recognition

คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 76

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาด ประกอบด้วยวาระ ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมฯ 2.1 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 75 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การพัฒนาและการใช้งานระบบวารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS) 3.1.1 ภาพรวมการใช้งานระบบ FMIS ทั้ง 28 หน่วยงาน 3.1.2 ภาพรวมการใช้งานระบบ FMIS ของเหล่ากาชาดจังหวัด 3.1.3 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ FMIS วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2567-2569) ของสถานเสาวภาสำหรับพิจารณา ความพร้อมด้าน ICT เพื่อขอค่าวิชาชีพ […]

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และนายสุรสิทธิ์ อรรคบุตร ผู้แทนจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

กิจกรรม “สัมมนาคนไอที” การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

กิจกรรม “สัมมนาคนไอที” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย รวมไปถึงถึงการนำเสนอภาพรวมในการดำเนินงานด้านสารสนเทศภายใต้แผ่นแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2566 – 2567 (ฉบับที่ 4) ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอ ผลงานและบริการที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้บริการ โดยมีลำดับ ดังนี้ การนำเสนอภาพรวมในการดำเนินงานด้านสารสนเทศภายใต้แผ่นแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2566 – 2567 (ฉบับที่ 4) โดย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและดิจิทัล การให้บริการระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digita Ecosystem Services) โดย นายศฤงคารโยนิ ร้านจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโดย นายนิกร เอี่ยมวรสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนระบบงานกลุ่มภารกิจ แผนงาน […]

สภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้เดินทางเข้าร่วมงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับงานด้านสาธารณสุข ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศดียิ่งขึ้น ซึ่งในงานฯ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการฉีควัคซีน และยืนยันตัวตน ในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านมนุษยธรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับการบริการสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

“ การประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ” ณ จังหวัดชลบุรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จากมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการประสานความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนในผู้ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย ฯ ระหว่าง สภากาชาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้ได้เลือกให้พื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยโครงการนี้ ได้นำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการทางการแพทย์ และยืนยันตัวตน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านมนุษยธรรม […]

ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม1 เด็กหญิง กลุ่มอายุ 12-15 ปี

ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม1 เด็กหญิง กลุ่มอายุ 12-15 ปี ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิงกลุ่มอายุ 12-15 ปี ที่ศึกษานอกระบบ และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาใดๆ จำนวน 17 โรงเรียน 111 คน ที่อาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและบุคคลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรม โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ […]

ประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในไทยเพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในไทยเพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยมี นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย และคณะ นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(NECTEC) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

พิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สภากาชาดไทย

        ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยได้กล่าวชื่นชมกับการเอาใจใส่การยกระดับและสนับสนุนให้ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ         ด้วยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของปลอดภัยของข้อมูลในหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) สภากาชาดไทย ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) สำหรับเก็บข้อมูล,อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น ปัจจุบันการดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) สภากาชาดไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องตามมาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 ดังนั้น สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รวมถึงยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data […]

Skip to content