Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามชุดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นประธานในการบรรยายหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามชุดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022” ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมุ่งเน้นที่การป้องกัน, ตรวจจับ, และตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ (cyberattack) ควบคู่ไปกับการการปกป้องข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีวิทยากรจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลศึกษาดูงาน DGA

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯโดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ให้การต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้มีประเด็นในการศึกษาดูงาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2. การให้บริการระบบ Contact Center 3. การบริหารจัดการ Data Center นอกจากนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้อง Data Center ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบภายในห้อง Data Center ของสภากาชาดไทยในอนาคต

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม”

สธ.นำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการแพทย์-สาธารณสุข รพ.จุฬาฯ และ “หมอพร้อม” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้เข้าร่วมประชุม APEC Health Week ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG 4 เรื่อง ทั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ รักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนอย่างแม่นยำ ผลข้างเคียงน้อย, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ “หมอพร้อม” ดิจิทัลแพลตฟอร์มสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารและผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC จำนวนกว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประเด็นการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ […]

การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

ABSS มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา PDA ให้กับสภากาชาดไทย

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา PDA จำนวน 40 เครื่องโดยบริษัท Advance Business Solutions and Services Co.,Ltd. (ABSS) ได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อให้ รพ.จุฬาฯและ รพ.สมเด็จฯ ไว้ใช้งานในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all)

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายภาายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Clud Series#1 – 3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม(ในทุกหลักสูตรเปฺดรับหลักสูตรละ 1000 คนเท่านั้น)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดกำหนดการอบรม และการลงทะเบียนดังนี้ TDGA Learn D’Clud Series#2 หลักสูตรหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ครั้งที่ วันและเวลาฝึกอบรม หัวข้อ ช่องทางการลงทะเบียน 1 28 เมษายน 2564 14:00 – 16:00 น. กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data Governance, […]

จัดประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)

การประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1-2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยได้มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบบทบาทหน้าที่และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี บรรยากาศการประชุม ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมจากผู้บรรยายกิติมศักดิ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสรีรัช แข่งขันดี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้รับผิดชอบข้อมูลในหลายประเด็น  โดย บริษัท แชนเล่อร์ เอ็นเอชเอม จำกัด

Skip to content