ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน(Data driven governance for all)

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายภาายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Clud Series#1 – 3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม(ในทุกหลักสูตรเปฺดรับหลักสูตรละ 1000 คนเท่านั้น)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดกำหนดการอบรม และการลงทะเบียนดังนี้ TDGA Learn D’Clud Series#2 หลักสูตร หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ครั้งที่ วันและเวลาฝึกอบรม หัวข้อ ช่องทางการลงทะเบียน 1 28 เมษายน 2564 14:00 – 16:00 น. กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data […]

จัดประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของสภากาชาดไทย” (Workshop)

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์สำนักงานบริหารเหล่ากาชาด

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย