Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง (Risk Management)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทีมงาน RISK Champion ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานความเสี่ยง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง (Risk Management)  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในระหว่างการอบรมได้มีการ บรรยายถึงความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ การแบ่งประเภทความเสี่ยง ผลกระทบ และรวมไปถึงการทำ Workshop ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกระบวนการที่ใช้ ซึ่งใช้ Framework ของ COSO ในการทำกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 63

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายฯ ครั้งที่ 63  เพื่อรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เช่น – ภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย – ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบคำของบประมาณ –  การปรับปรุงผังบัญชี – พิจารณาการขออนุมัติโครงการ ICT ปีงบประมารณ 2565 (ขาขึ้น) – พิจารณาการขออนุมัติแผนปฎิบัติการด้าน ICT ระยะ 5 ปี (2561-2565) ของหน่วยงาน รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ รอบ 3 เดือน เช่น – ระบบ HIS Network DR-Site ฯลฯ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ระบบ HIS Network  ของโรงพยาบาลสมเด็จฯ – ระบบ TBIS , Stem Cells (CeLIMS) ฯลฯ […]

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภัยคุกคาม ไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal)”

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงได้มีกำหนดการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook และ Youtube เพื่อให้รับทราบและเข้าใจประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) รูปแบบการเกิดเหตุ ระดับความรุนแรง และผลกระทบของภัยคุกคามไซเอบร์ดังกล่าว รวมถึงแนวป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. จึงได้มีกำหนดจัดบรรยายภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook: DGA Thailand และ  YouTube : DGA Thailand ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในวันที่ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 […]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ ด้วยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลให้สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มุ่งเน้นการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้มีความพร้อมด้านข้อมูลและสามาถบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติบัติงานด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนใน 3 เรื่อง คือ กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ(Data Governance Framework: DGF) การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-learning ของ TDGA ได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์เพื่อยืนยันการเข้าอบรมด้วย

ไมโครซอฟท์ร่วมบริจาคเครื่อง Microsoft Surface จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ สภากาชาดไทย

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″] เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้รับมอบเครื่อง Surface Pro 5 จำนวน 6 เครื่อง และ Surface Laptop จำนวน 4 เครื่อง จากนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย และนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″ module_alignment=”center” hover_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_gallery _builder_version=”4.4.6″ gallery_ids=”339,342,343,344″ show_title_and_caption=”off” […]
Skip to content