Tag Archives: ประชาพิจารณ์

การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อยู่ระหว่างการจัดทำ “แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4)” เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567 และขับเคลื่อนงานด้าน ICT สภากาชาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยแล้ว และเพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นแผนแม่บทฯ ที่ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสามารถนำไปดำเนินงานได้ โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค กล่าวเปิดงาน ความว่า “ปัจจุบันสภากาชาดไทยได้ขับเคลื่อนงานด้าน ICT ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 แผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำแผน/โครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567-2569 […]

Skip to content