สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อยู่ระหว่างการจัดทำ “แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4)” เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567 และขับเคลื่อนงานด้าน ICT สภากาชาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยแล้ว และเพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นแผนแม่บทฯ ที่ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสามารถนำไปดำเนินงานได้

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย (ประธานกล่าวเปิด ในรอบผู้บริหาร)

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย
(ประธานกล่าวเปิด ในรอบเจ้าหน้าที่และผู้บรรยาย)

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์, ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์, นายเขมรัฐ บุญสิทธิ์ (ผู้บรรยาย)

โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค กล่าวเปิดงาน ความว่า “ปัจจุบันสภากาชาดไทยได้ขับเคลื่อนงานด้าน ICT ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 แผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการจัดทำแผน/โครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2567-2569 ทางสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 ซึ่งเป็น ฉบับที่ 4 โดยฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเป็นดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการร่างแผนแม่บทฯ ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ให้ทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น” ซึ่งได้มีการจัดการประชุมในรูปแบบของ online

รอบผู้บริหาร

รอบเจ้าหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลด

ท่านสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสาร โดยเข้าที่ link นี้

Skip to content