ร่าง แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย

ดาวน์โหลด

แบบประชาพิจารณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2567-2569

ดาวน์โหลด