แจ้งแนวปฏิบัติการออกสิทธิ์และปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานบริการงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของสภากาชาดไทย (กรณีเร่งด่วน)

แจ้งแนวปฏิบัติการออกสิทธิ์และปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานบริการงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของสภากาชาดไทย (กรณีเร่งด่วน)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 3)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 3) ณ โรมแรม The Berkeley Hotel Pratunam โดยในช่วงเช้า (สำหรับผู้บริหาร) มี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดประชุม ดร.มนู อรดีลดลเชษฐ์ กรรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และนายเขมรัฐ บุญสิทธิ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอร่างแผนแม่บทฯ  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย  

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019 แก้ไขช่องโหว่กว่า 70 รายการ

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2019 แก้ไขช่องโหว่กว่า 70 รายการ ที่มา : https://www.techtalkthai.com/microsoft-released-february-2019-patch

การบรรยายชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดบรรยาย “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย พ.ศ.2561” เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ รวมถึงเข้าใจสาระสำคัญของแนวนโยบายฯ และผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศในสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

อบรมหลักสูตร Cloud Computing Awareness

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Cloud Computing Awareness เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing เช่น หลักการพื้นฐาน รูปแบบการให้บริการ ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพโดยใช้ Microsoft PowerPoint

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพโดยใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลจากข้อความที่ซับซ้อนแสดงเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เช่น การทำสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดบรรยายเรื่อง “IT Project Outsourcing”

ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดบรรยายเรื่อง “IT Project Outsourcing”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ     รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด บางเขน ในปัจจุบันหน่วยงานในสภากาชาดไทยมีการนำ IT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมากขึ้น เช่น การทำเว็บไซต์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เข้ามาร่วมดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า Outsourcing ซึ่งการจ้างดังกล่าวหน่วยงานต้องบริหารจัดการ Outsource ให้ดำเนินงานและสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน

Skip to content