ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายฯ ครั้งที่ 57  เพื่อรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เช่น

 • การพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS)
 • ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับที่ 3)
 • กรอบการบริหารนโยบาย ตรวจสอบและประเมินผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย 
 • ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ รอบ 3 เดือน  (เดือนธันวาคม 2561  – กุมภาพันธ์ 2562)
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ระบบ HIS Network DR-Site ฯลฯ
  • โรงพยาบาลสมเด็จฯ : ศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุฯ บางพระ ระบบ HIS Network ฯลฯ
  • สำนักงานการคลัง : ระบบสารสนเทศการเงิน (FMIS)
  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์พลาสมาฯ : New Application Hematos ERP Stem Cells ฯลฯ
  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ : ระบบสารสนเทศศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย : ระบบฐานข้อมูลเพื่ออนาคต
  • สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ : ระบบ GIS เฟส 2 ฯลฯ
  • สำนักงานจัดหารายได้ : ระบบรับบริจาคเงิน (DMIS)
  • สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
  • หน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติฯ

Skip to content