ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม1 เด็กหญิง กลุ่มอายุ 12-15 ปี ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กหญิงกลุ่มอายุ 12-15 ปี ที่ศึกษานอกระบบ และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาใดๆ จำนวน 17 โรงเรียน 111 คน ที่อาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและบุคคลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรม โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการฉีควัคซีน และยืนยันตัวตนในการเข้ารับวัคซีน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับบริการสาธารณสุขไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในเด็กกลุ่มดังกล่าว ในการนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

Skip to content