“ การประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ” ณ จังหวัดชลบุรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จากมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการประสานความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนในผู้ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย ฯ ระหว่าง สภากาชาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้ได้เลือกให้พื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยโครงการนี้ ได้นำเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและลายม่านตา ด้วยระบบ Face Recognition และ Iris Recognition เข้ามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการทางการแพทย์ และยืนยันตัวตน รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานด้านมนุษยธรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับการบริการสาธารณสุขของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Skip to content