ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายภาายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Clud Series#1 – 3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม(ในทุกหลักสูตรเปฺดรับหลักสูตรละ 1000 คนเท่านั้น)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดกำหนดการอบรม และการลงทะเบียนดังนี้

TDGA Learn D’Clud Series#2 หลักสูตรหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all)
ครั้งที่ วันและเวลาฝึกอบรม หัวข้อ ช่องทางการลงทะเบียน
1 28 เมษายน 2564 14:00 – 16:00 น. กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data Governance, Data Regulation, and Data Sharing Policy https://forms.office.com/r/86UC8BBVGi
2 5 พฤษภาคม 2564 14:00 – 16:00 น. การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Case https://forms.office.com/r/PXjQKh6uYa
3 19 พฤษภาคม 2564 14:00 – 16:00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับภาครัฐ https://forms.office.com/r/LmvTaAURSj

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลนางสาวทิพย์ศรินทร์ ภัคธนกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 0045 3346นางสาววิระญา พรหมวงศา หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 0045 3358นางสาวอรอุมา บัวเล็ก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 0045 3349Email : [email protected]

Skip to content