ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวิเคราะห์โครงการด้าน ICT” (Workshop) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการด้าน ICT ให้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เพื่อให้มีความชัดเจนในด้านเอกสาร กระบวนการ และกรอบระยะเวลาของโครงการ โดยมี ดร.ธนสาร หงส์ไพศาลวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอล เรโวลูชัน ทีแอนด์ที จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Skip to content