ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และ สำนักกฎหมาย สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านเหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวเปิด

กำหนดการในการอบรม

– กิจกรรมในช่วงเช้า ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ได้ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– หลังจากพักเบรค บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด  ได้ยกกรณีศึกษาต่าง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้อบรม

– ช่วงสุดท้ายของการอบรม บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เป็นกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Skip to content