เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 3) ณ โรมแรม The Berkeley Hotel Pratunam โดยในช่วงเช้า (สำหรับผู้บริหาร) มี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดประชุม ดร.มนู อรดีลดลเชษฐ์ กรรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และนายเขมรัฐ บุญสิทธิ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอร่างแผนแม่บทฯ  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย

 

Skip to content