ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะปิดระบบสารสนเทศของสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นเวลา 10 ชั่วโมง โดยจะทำให้การอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศการเงิน (FMIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMI) ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย (Vtris) รวมทั้งเว็บไซต์สภากาชาดไทย และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมน redcross.or.th จะไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4015 ต่อ 503

Skip to content