ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Cloud Computing Awareness เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing เช่น หลักการพื้นฐาน รูปแบบการให้บริการ ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

Skip to content