ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพโดยใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลจากข้อความที่ซับซ้อนแสดงเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เช่น การทำสื่อประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560

Skip to content