ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดบรรยายเรื่อง “IT Project Outsourcing”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ     รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด บางเขน ในปัจจุบันหน่วยงานในสภากาชาดไทยมีการนำ IT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานมากขึ้น เช่น การทำเว็บไซต์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เข้ามาร่วมดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า Outsourcing ซึ่งการจ้างดังกล่าวหน่วยงานต้องบริหารจัดการ Outsource ให้ดำเนินงานและสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน

Skip to content