ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาด ประกอบด้วยวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมฯ

2.1 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 75 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การพัฒนาและการใช้งานระบบวารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS)

3.1.1 ภาพรวมการใช้งานระบบ FMIS ทั้ง 28 หน่วยงาน

3.1.2 ภาพรวมการใช้งานระบบ FMIS ของเหล่ากาชาดจังหวัด

3.1.3 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ FMIS

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2567-2569) ของสถานเสาวภาสำหรับพิจารณา ความพร้อมด้าน ICT เพื่อขอค่าวิชาชีพ และค่าประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลสรสนเทศของหน่วยงานต่างๆ รอบ 3 เดือน (เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2566)

5.1.1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : ระบบ HIS Network DR-Site ฯลฯ

5.1.2 โรงพยาบาลสมเด็จฯ : ระบบ HIS Network ฯลฯ

5.1.3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ : ระบบ TBIS, Stem Cells (CeLIMS) ฯลฯ

5.1.4 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ : ระบบสารสนทศศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย (ODCs)

5.1.5 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ : ระบบ GIS (พันภัย) และ Biometric Attendance System (BAS)

5.1.6 สำนักงานจัดหารายได้ : ระบบรับบริจาคเงิน (DMIS)

5.1.7 ศูนย์ดวงตา : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา (EBIS)

5.1.8 สำนักงานยวกาชาดและอาสาสมัคกาชาด : การใช้งานระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย VTRIS ในการ

สร้างกิจกรรมอาสาสมัคร

5.1.9 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน (CIS)

5.1.10 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ : โครงการจัดจางทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (BIM)

5. 1.11 สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : ระบบสารสนเทศด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMIS)

5.1.12 สำนักงานตรวจสอบ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตวจสอบเหล่ากาชาดจังหวัด

5.1.13 การดำเนินงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาของสำนักงานทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

5.1.13.1 การดำเนินงานของ สายงานบริการระบบทคโนโลสารสนทศและดิจิทัล

5.1.13.2 การดำเนินงานของ สายงานสนับสนุนระบบงานกลุ่มภารกิจ

5.1.13.3 การดำเนินงานของ สายงานนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัล

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กำหนดการประชมคณะกรรมการพัฒนาเทโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

6.1.1 ครั้งที่ 77 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

6.1.2 ครั้งที่ 78 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

6.1.3 ครั้งที่ 79 วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

6.1.4 ครั้งที่ 80 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

Skip to content