“การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของสภากาชาดไทย” (Workshop)ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.0016.00 น.

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความตระหนักดีว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยมีการดำเนินกิจกรรมที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและกระดาษ อาทิเช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลผู้บริจาค ข้อมูลอาสาสมัคร ข้อมูลผู้มาติดต่อ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมทั้งสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป จึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของสภากาชาดไทย” (Workshop)  เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยวิทยากร นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้ชำนาญการ สำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ นายเขมรัฐ บุญสิทธิ์ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย

Skip to content