การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโรคเอดส์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:0012:00 น. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ได้มีการจัดการประชุมประชาพิจารณ์  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้ภายในสภากาชาดไทยตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564โดย นายเขมรัฐ บุญสิทธิ์ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย และ นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้ชำนาญการ สำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Skip to content