เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดบรรยาย “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย พ.ศ.2561” เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ รวมถึงเข้าใจสาระสำคัญของแนวนโยบายฯ และผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศในสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

Skip to content