Category Archives: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ภารกิจหลัก สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

Skip to content