Fortinet ได้ออกมาเป็นเผยถึงแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดที่ควรจับตามองในปี 2020 หลังจากนี้ ประกอบด้วยการโจมตีอุปกรณ์ส่วนตัว/ที่บ้าน, Ransomware และ Phishing โดยใช้ Machine Learning ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. แฮ็กเกอร์โจมตีอุปกรณ์ตามบ้านเพื่อใช้เป็นช่องทางโจมตีองค์กรต่อ

เนื่องจากการ Work from Home ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติในขณะนี้ ทำให้มีการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวอย่างสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ก รวมไปถึงใช้ Home Router/Modem ในการเชื่อมต่อกลับมายังองค์กร ส่งผลให้แฮ็กเกอร์เปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยน้อยกว่าแทน แล้วใช้เป็นช่องทางในการโจมตีหรือแพร่กระจายมัลแวร์ไปยังระบบขององค์กรต่อไป

2. Ransomware มีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น

Fortinet พบว่าในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ Ransomware มีความแพร่หลายและทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการปล่อยขาย Ransomware ใน DarkNet Marketplace หลายแห่ง ส่งผลให้เทคโนโลยี Ransomware ใหม่ๆ ถูกพัฒนา และการให้บริการ Ransomware as a Service ก็มีราคาไม่แพง ทำให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีและหารายได้ให้แฮ็กเกอร์มากขึ้น

3. Phishing มีวิวัฒนาการจากการใช้ Machine Learning

แม้ว่าพนักงานในหลายๆ องค์กรจะเรียนรู้และตระหนักถึงอันตรายของ Phishing Emails รวมไปถึงองค์กรเองก็มีเครื่องมือในการตรวจจับและป้องกันการโจมตีดังกล่าว แฮ็กเกอร์ได้เริ่มเปลี่ยนแนวทางการโจมตีใหม่ เช่น พุ่งเป้าไปยังพนักงานใหม่ที่ทำงานจากที่บ้านที่เชื่อมต่อกลับมายังองค์กรด้วย Home Network ที่ไม่มั่นคงปลอดภัยแทน หลังจากได้ข้อมูลส่วนตัวมาแล้วก็ค่อยใช้โจมตีองค์กรต่อ นอกจากนี้แฮ็กเกอร์ยังนำ Machine Learning มาใช้เพื่อทำการสร้าง ทดสอบ และแพร่กระจายข้อความ Phishing ที่ดูน่าเชื่อถืออีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fortinet.com/blog/industry-trends/from-botnets-to-phishing-a-discussion-on-the-2020-threat-landscape

ที่มา: Fortinet Thailand User Group

Skip to content