หลักสูตรการสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสภากาชาดไทยที่ปรับปรุงใหม่

พร้อมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้จัดอบรม”หลักสูตรการสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสภากาชาดไทยที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ” โดย คุณจิรพงษ์ วงษ์เกตุ บริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็น วิทยากร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ และความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ฉบับปรับปรุงใหม่ของสภากาชาดไทย ให้มีความมั่นคง และ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสภากาชาดไทย ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้

Skip to content