เนื่องจากฝ่ายนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการประชุมประชาพิจารณ์ IS Policy สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ ออนไลน์ในรูปแบบผ่าน Application Zoom Meeting มีการประชุมในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม  ได้มีการบันทึกประชุมดังนี้


*สามารถดูได้ผ่าน Network ภายในสภากาชาดไทยเท่านั้น


*สามารถดูได้ผ่าน Network ภายในสภากาชาดไทยเท่านั้น

Skip to content