หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะขอใช้บริการระบบประชุมทางไกล ขอให้แจ้งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยดำเนินการส่งอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

  1. หัวข้อการประชุม
  2. ชื่อ-นามสกุล สำนักงาน อีเมล (ให้ใช้อีเมลขององค์กร เช่น @redcross.or.th, @chulahospital.org, @trcarc.org, @stin.ac.th เป็นต้น) เบอร์ติดต่อ ผู้จอง
  3. วัน เวลา เริ่มต้น สิ้นสุด
  4. จำนวนผู้เข้าประชุม

ทั้งนี้ สามารถเช็คห้องว่าง ผ่าน http://room.redcross.or.th/zoom

   

เนื่องด้วยประเด็น เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ศูนย์จึงได้มีมาตรการทางในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานดังกล่าวมากขึ้น หากหน่วยงานหรือผู้ใช้ที่มีบัญชีในการกำหนดห้องประชุมออนไลน์นั้นสามารถ นำไปไประยุกต์ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย ดังกล่าวได้ดังนี้

  1. กำหนด Meeting ID แบบสุ่มทุกหัวข้อการประชุม เพื่อป้องกันการใช้งาน Meeting ID ซ้ำในการลักลอบเข้าห้องประชุม
  2. กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าห้องประชุม เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีรัหสผ่านเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้
  3. กำหนดให้มีห้องรับรอง (Wait Room) ที่ต้องให้ผู้ดูแลห้องประชุมอนุญาต