Skip to main content
x

ระบบประชุมทางไกลบน Cloud (Zoom Cloud Meeting)

4stepForZoom

หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะขอใช้บริการระบบประชุมทางไกล ขอให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการส่งอีเมล onlinemeetings@redcross.or.th โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อการประชุม
2. ชื่อ-นามสกุล สำนักงาน อีเมล์ เบอร์ติดตต่อ ผู้จอง
3. วัน เวลา เริ่มต้น สิ้นสุด
4. จำนวนผู้เข้าประชุม

3 standard

    เนื่องด้วยประเด็น เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน โปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ศูนย์จึงได้มีมาตรการทางในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการใช้งานดังกล่าวมากขึ้น
หากหน่วยงานหรือผู้ใช้ที่มีบัญชีในการกำหนดห้องประชุมออนไลน์นั้นสามารถ นำไปไประยุกต์ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย ดังกล่าวได้ดังนี้
1. กำหนด Meeting ID แบบสุ่มทุกหัวข้อการประชุม เพื่อป้องกันการใช้งาน Meeting ID ซ้ำในการลักลอบเข้าห้องประชุม
2. กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าห้องประชุม เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีรัหสผ่านเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้
3. กำหนดให้มีห้องรับรอง (Wait Room) ที่ต้องให้ผู้ดูแลห้องประชุมอนุญาต