Skip to main content
x
Submitted by jirasak.h on 13 February 2019
is policyis policy

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 ด้วยความเรียบร้อยร้อย และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

isis

ภาพประกอบข่าว
IT-Policy