ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยได้กล่าวชื่นชมกับการเอาใจใส่การยกระดับและสนับสนุนให้ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
        ด้วยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของปลอดภัยของข้อมูลในหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) สภากาชาดไทย ซึ่งมีอุปกรณ์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) สำหรับเก็บข้อมูล,อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น ปัจจุบันการดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) สภากาชาดไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสอดคล้องตามมาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 ดังนั้น สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รวมถึงยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) สภากาชาดไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001
2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและเครือข่ายของสภากาชาดไทย มีความมั่นคงปลอดภัยใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อันได้แก่
     พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
     นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
     นายบุคลากร ใจดี General Manager Sale and marketing บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
     ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
     นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
     นายศฤงคารโยนิ ร้านจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
     นายนิกร เอี่ยมวรสมบัติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านสนับสนุนระบบงานกลุ่มภารกิจ
     และนายธนชัย ลัดกรูด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัล
ร่วมแสดงความยินดี กับ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
Skip to content