• การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย และอื่นๆ กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2,3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ ได้ที่นี่

  • การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย” ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ทั้งนี้ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสภากาชาดไทย ได้ที่นี่