ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายฯ ครั้งที่ 63  เพื่อรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เช่น

– ภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย

– ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบคำของบประมาณ

–  การปรับปรุงผังบัญชี

– พิจารณาการขออนุมัติโครงการ ICT ปีงบประมารณ 2565 (ขาขึ้น)

– พิจารณาการขออนุมัติแผนปฎิบัติการด้าน ICT ระยะ 5 ปี (2561-2565) ของหน่วยงาน

รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ รอบ 3 เดือน เช่น

– ระบบ HIS Network DR-Site ฯลฯ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

– ระบบ HIS Network  ของโรงพยาบาลสมเด็จฯ

– ระบบ TBIS , Stem Cells (CeLIMS) ฯลฯ เป็นต้น

วาระการประชุมคณะกรรมการฯ-ครั้งที่-63-v4.pdf (41 downloads)