วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทีมงาน RISK Champion ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานความเสี่ยง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง (Risk Management)  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในระหว่างการอบรมได้มีการ บรรยายถึงความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ การแบ่งประเภทความเสี่ยง ผลกระทบ และรวมไปถึงการทำ Workshop ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกระบวนการที่ใช้ ซึ่งใช้ Framework ของ COSO ในการทำกิจกรรมดังกล่าวด้วย