ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงได้มีกำหนดการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook และ Youtube เพื่อให้รับทราบและเข้าใจประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) รูปแบบการเกิดเหตุ ระดับความรุนแรง และผลกระทบของภัยคุกคามไซเอบร์ดังกล่าว รวมถึงแนวป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. จึงได้มีกำหนดจัดบรรยายภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook: DGA Thailand และ  YouTube : DGA Thailand ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในวันที่ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 – 15:00 น.