ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลดิจิทัล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ การขยายผล ต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ต่อไป โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้มีการพัฒนา “ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา (Traffy Fondue)” ซึ่งทำหน้าที่ในการประสานงานแจ้งซ่อมภายในสำนักงาน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการเสียเวลา และสูญเสียต้นทุน พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะงานซ่อม ทำให้เห็นข้อมูลง่าย รู้ปัญหาเร็ว ปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลา