ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์
ด้วยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลให้สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มุ่งเน้นการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลให้มีความพร้อมด้านข้อมูลและสามาถบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติบัติงานด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนใน 3 เรื่อง คือ

  • กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ(Data Governance Framework: DGF)
  • การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics)
  • ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-learning ของ TDGA ได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์เพื่อยืนยันการเข้าอบรมด้วย