โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติในหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงมีระเบียบ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 ดังเอกสารแนบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์