ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้มีการ บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมกฎมายดิจิทัลใหม่ๆ กับงานสภากาชาดไทย สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั่วไป”

        เริ่มต้นโดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation Advisor เป็นวิทยากร 

        ช่วงแรก การบรรยายเป็นการเล่าให้เห็นถึงความเป็นมาของกฎหมายฉบับนี้ รวมถึงการยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมาขยายความ ระหว่างนั้นมีการยก กรณีตัวอย่างเพื่อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเข้าใจ 

        ช่วงที่สอง เป็นการแนะนำการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการที่ควบคุม

        ช่วงสุดท้าย การบรรยายเป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมฟังบรรยาย

ท่านสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่ http://intranet.redcross.or.th/news/information/11517 ลิงค์นี้สำหรับเข้าชมได้จากเครือข่ายภายในกาชาดเท่านั้น