ประกาศ การปฏิบัติงานและให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)