การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และ สำนักกฎหมาย สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก...

สัมมนาคนไอที สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดสัมมนาคนไอที สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปี 2563 ณ ห้อง Mayfair B ชั้น 11 เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์...

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภัยคุกคาม ไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Cyber Threats in New Normal)”

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนและการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวิเคราะห์โครงการด้าน ICT” (Workshop)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนวิเคราะห์โครงการด้าน ICT” (Workshop) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการด้าน ICT ให้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง...

คุณมี Email สภากาชาดไทยแล้วหรือยัง?

  • ขอใช้งาน Email “@redcross.or.th”
  • ขอใช้งาน VPN
  • ขอใช้งาน WI-FI @redcross

แจ้งปัญหาใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  • คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้?
  • ลงวินโดว์ใหม่
  • คอมช้าไม่รู้เป็นอะไร
]

วิสัยทัศน์

สภากาชาดไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม

พันธกิจ

สภากาชาดไทย มีการพัฒนาและดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของสภากาชาดไทยแบบบูรณาการ บริการประชาชนและการบริหารจัดการเชิงรุก

d

วัตถุประสงค์

สภากาชาดไทย มีการเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานและสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ใช้ในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ

ภารกิจ

สภากาชาดไทย มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ

ระบบอินทราเน็ต

ระบบสารสนเทศการเงิน (FMIS)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

© 2019 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02-256-4015